Oświata w Izraelu

Oświata w Izraelu

751
0
PODZIEL SIĘ

Edukacja w Izraelu

Edukacja w Izraelu jest drogocennym dziedzictwem. Oparta na tradycji przekazywanej od wielu pokoleń, traktowana jako klucz do przyszłości, jest w dalszym ciągu fundamentalną wartością. System edukacyjny ma na celu wychowanie dzieci na odpowiedzialnych członków demokratycznego, pluralistycznego społeczeństwa, w którym współżyją ludzie z różnych środowisk etnicznych, religijnych, kulturowych i politycznych. Wychowanie opiera się na wartościach żydowskich, miłości do Ziemi, oraz zasadach wolności i tolerancji. Priorytetem jest wysoki poziom wiedzy, szczególną wagę przykłada się do umiejętności z zakresu technologii i nauk ścisłych, nieodzownych dla dalszego rozwoju kraju.

■ Edukacja początkowa i system szkolny

Edukacja w Izraelu zaczyna się w bardzo wczesnym wieku, by umożliwić dzieciom jak najlepszy start, szczególnie jeśli chodzi o proces socjalizacji i rozwoju językowego.

Wiele dwulatków i prawie wszystkie trzy i czterolatki uczęszczają do jakiejś formy żłobka lub przedszkola. Większość instytucji jest finansowana przez władze lokalne, niektóre w ramach centrów opieki dziennej są prowadzone przez organizacje kobiece, istnieją też ośrodki prywatne.

Ministerstwo Edukacji przeznacza nadzwyczajne środki na edukację przedszkolną w rejonach zaniedbanych. Przedszkola dla pięciolatków są darmowe i obowiązkowe. Program ma na celu opanowanie podstawowych umiejętności, włączając w to ogólne pojęcia języka i liczb, rozwijanie zdolności poznawczych i kreatywnych, promowanie umiejętności społecznych. Programy nauczania wszystkich instytucji przedszkolnych są nadzorowane przez Ministerstwo i zgodne z jego wskazówkami, zapewniają solidne i mocne podstawy pod przyszłą naukę szkolną.

Obowiązek szkolny zaczyna się w wieku 6 lat i trwa do 18 roku życia. Edukacja jest darmowa, zaczyna się w szkole podstawowej (klasy 1–6), jest kontynuowana w gimnazjum (klasy 7–9) i w szkole średniej (klasy 10–12). Około 9 % uczniów szkół ponadpodstawowych uczęszcza do szkół z internatem.

Wielokulturowy charakter izraelskiego społeczeństwa znajduje odzwierciedlenie w systemie oświatowym. Szkoły dzielą się na cztery grupy – publiczne, do których uczęszcza większość uczniów, publiczne szkoły religijne, które kładą nacisk na żydowskie studia, tradycję, obrządki, szkoły arabskie i druzyjskie, z nauczaniem w języku arabskim i skupiające się na arabskiej i druzyjskiej historii, oraz szkoły prywatne prowadzone pod auspicjami organizacji religijnych lub międzynarodowych.

W ostatnich latach, w związku z rosnącym zainteresowaniem rodziców kwestią edukacji ich dzieci, powstały nowe szkoły, które odpowiadają na konkretne oczekiwania i są zgodne z poglądami i przekonaniami określonych grup rodziców i wychowawców.

■ Szkolnictwo średnie

Większość szkół średnich oferuje ogólny profil nauczania w naukach ścisłych i humanistycznych. Po otrzymaniu świadectwa maturalnego młodzież może kontynuować naukę na wyższych uczelniach.

Niektóre szkoły średnie mają sprofilowany program nauczania, który daje możliwość zdania matury i/lub otrzymania dyplomu zawodowego. Szkoły techniczne przygotowują techników i inżynierów na trzech poziomach. Dzięki temu niektórzy mogą przygotowywać się do podjęcia nauki w szkołach wyższych, inni uczą się by zdobyć dyplom zawodowy, inni zaś nabywają praktyczne umiejętności. Szkoły rolnicze, głównie w okolicach mieszkalnych, uzupełniają podstawowe kursy przedmiotami związanymi z agronomią. Szkoły wojskowe szkolą przyszłych żołnierzy zawodowych i techników w wyspecjalizowanym zakresie wymaganym przez Siły Obronne Izraela. Jesziwy – szkoły średnie, najczęściej z internatem, osobne dla chłopców i dziewcząt, uzupełniają świeckie programy nauczania o intensywne studia religijne i promują przestrzeganie tradycji i żydowskiego stylu życia. Liczne szkoły ogólnokształcące oferują naukę rozmaitych zawodów, od księgowości po mechanikę, elektronikę, hotelarstwo, grafikę użytkową i inne.

Młodzież, która nie uczęszcza do żadnego z powyższych typów szkół, musi na podstawie ustawy o praktykach/szkolnictwie zawodowym uczyć się zawodu w jednej z uprawnionych szkół zawodowych. Programy praktyk są opracowywane przez Ministerstwo Przemysłu, Handlu i Pracy w szkołach związanych z sieciami zawodowymi. Nauka trwa trzy do czterech lat, po dwóch latach nauki w klasach, przez następny rok lub dwa uczniowie trzy dni spędzają w szkole, zaś w pozostałe pracują. Wachlarz zawodów jakich się uczą jest ogromny – od fryzjerstwa i gotowania po mechanikę i znajomość edytora tekstu.

■ Szkolnictwo wyższe

Szkolnictwo wyższe odgrywa decydująca rolę w gospodarczym i społecznym rozwoju kraju. Prawie ćwierć wieku przed powstaniem państwa, otwarto Technion – Izraelski Instytut Technologiczny w Hajfie (1924 r.). Miał on kształcić inżynierów i architektów. Uniwersytet Hebrajski został ufundowany (1925 r.) jako ośrodek szkolnictwa wyższego młodzieży w Ziemi Izraela, a także w celu przyciągnięcia studentów i naukowców zza granicy. Kiedy Izrael osiągnął niepodległość (1948 r.) na oba uniwersytety zapisało się około 1600 osób. W latach 2009–2010 ponad 280 tys. studentów uczestniczyło w zajęciach w szkołach wyższych w całym kraju. Spośród tej liczby 38 % uczęszcza na uniwersytety, 41 % zapisało się do college’ów, zaś 21 % bierze udział w kursach Uniwersytetu Otwartego.

Posiadając pełną swobodę administracyjną i akademicką, szkoły wyższe w Izraelu są dostępne dla wszystkich, którzy spełniają warunki akademickie. Nowi imigranci i uczniowie z brakiem wymaganych kwalifikacji mogą wziąć udział w specjalnych kursach przygotowawczych, które po pozytywnym ukończeniu umożliwiają staranie się o przyjęcie na studia.

Źródło: Oświata w Izraelu